Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LAGA INNE 3 KG
Art.nr 533402 Lev.art.nr 533402

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Uppfyllnad och utjämning på vägg och i tak inomhus på underlag av betong, murverk, cementputs och gips.
Användningsområde Inomhus
Användningstid (h) 0,5
Blandningsförhållande 6,3–7,0 dl vatten per 3 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-0,5
Materialåtgång 1,3 kg per m² och mm
Rek. skikttjocklek (mm) 3-100
Tryckhållfasthet >6 MPa
Typ Lagningsmassa
Vattenåtgång 0,6-0,7 liter per 3 kg
Vikt (kg) 3
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare