Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LAGA UTE 3 KG
Art.nr 533502 Lev.art.nr 533502

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Uppfyllnad och utjämning ovan mark utom- och inomhus på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 0,25
Bearbetningstid Ca 15 minuter
Blandningsförhållande 5,4-6,0 dl vatten per 3 kg
Bruksbindemedel Cement
Dammreducerad Nej
Fraktion (mm) 0-0,5
Materialåtgång Ca 1,6 kg/mm/m²
Rek. skikttjocklek (mm) 2-50
Tryckhållfasthet >25 MPa
Typ Lagningsmassa
Vattenåtgång 0,54-0,60 liter per 3 kg
Vikt (kg) 3
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare