Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LAGA VÄGG 15 KG
Art.nr 533707FI Lev.art.nr 533707

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Uppfyllnad och justering på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Används på väggar och innertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter och målning. Pumpbar, dammreducerad och avsedd för inomhusbruk.
Användningsområde Inomhus
Blandningsförhållande 3,0–3,9 liter vatten per 15 kg
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 1,3 kg per m² och mm
Rek. skikttjocklek (mm) 3-100
Tryckhållfasthet >10 MPa
Typ Lagningsmassa
Vattenåtgång 3-3,9 liter per 15 kg
Vikt (kg) 15
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare