Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ASFALTPRIMER/KALLASFALT ASFALTPRIMER 12 L
Art.nr 700082938 Lev.art.nr 55254

Hagmans Kemi
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
ASFALTPRIMER/KALLASFALT ASFALTPRIMER 12 L
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.Rökning förbjuden.
P260 Inandas inte ångor.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.