Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ICOKLISTER 0,3 PATRON (SE)
Art.nr 210800403GGM Lev.art.nr 10006441

SundahusCminus
Icopal
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Icoklister används för skarvklistring av spikad underlagstäckning och för annan provisorisk tätning av underlagstäckning. Klistret finns i tub och olika spannstorlekar och påförs med grov borste eller fogsputa.
Volym (l) 0,3
Dokument

Användarhandbok

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till station för farligt avfall.