Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SPACKEL KEMISK METALL PP 180 ML
Art.nr 700171145 Lev.art.nr 993518

Plastic Padding
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Kemisk metall PP. För lagningar på hårda ytor. Lagar sprickor och hål i betong, plåt och stenplattor. Ger en tät, stark och mycket hård yta som kan borras, gängas och målas över. Fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten och metall i alla kombinationer.
Beteckning 2270410
Innehåll (ml) 180
Typ Kemisk metall
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P234 Förvaras endast i originalbehållaren.
P261 Undvik att inandas ångor.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P391 Samla upp spill.
P403 Förvaras på väl ventilerad plats.
P411 Förvaras vid högst 50 °C.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.