Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

TAKRENT EJEKTOR 2,5L
Art.nr 14103-2,5FO Lev.art.nr 900977

BVBUndviks
Biokleen
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
FRP
Produktinformation
Takrent Ejektor BIOkleen. Takrent rengör tak från mossa, alger och lavar. Takrent kan användas på alla sorters takmaterial. Etsar inte glasrutor eller missfärgar. Efter behandlingen dröjer det någon eller några månader innan påväxten tappar fäste, oftast vid ett kraftigt regn eller snö. Lavar kan ta upp till ett år innan de äpper Takrent rengör så effektivt att återetableringen tar flera år och taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid. Biologiskt nedbrytbart (inom 28 dagar-60%). Räcker till 125-150 m².
Beteckning 14103
Innehåll (l) 2,5
Typ Takrent
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Miljöfarlig

Faroangivelser

H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller