Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVFETTNINGSMEDEL 1L EXTREME TURTLE
Art.nr 900942 Lev.art.nr 900942

Turtle
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Turtle Extreme Prewash-T är en ny unik produkt som ersätter traditionell kallavfettning. Med hjälp av nanoteknologi i en tixotrop formula får man extremt bra rengöring som effektivt löser salt, tjära och annan svår smuts före biltvätt. Hänger kvar och bearbetar ytan utan att rinna av eller avdunsta. Läggs på en torr yta och spolas av efter 2-5 minuter beroende på hur smutsig ytan är.
Beteckning 260
Innehåll (l) 1
Typ Avfettningsmedel
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P310 VIDFÖRTÄRING Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.