Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

260 FIBER AVJÄMNING 20 KG

Art.nr 53260FI Lev.art.nr 532604
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Pumpbar avjämning för underlag av betong, trä och golvspånskivor för fallbyggnad och fribärande konstruktioner. På uttorkat ej tätt underlag kan täta beläggningar appliceras 1 dygn efter spackling upp till 30 mm för inom- och utomhus, se produktblad. Dammreducerad, fiberförstärkt, självtorkande och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, sten & keramik, trä och golvgipsskivor. För fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker samt flytande och limmade trägolv. För inomhusbruk samt utomhus på betongunderlag tillsammans med ett ytskikt avsett för utomhusbruk, tex 560 Industri eller klinker. Produkten är lämplig till golvvärme och tål tillskjutande fukt. Bearbetningsbar: 10–20 min. Skikttjocklek: 5–50 mm (betongunderlag). Åtgång: 1,75 kg/mm per m². Vattenåtgång: 3,2–3,6 l per 20 kg. Gångbar: 1–3 h. Mattläggningsbar: 1 dygn upp till 30 mm, 3 dygn upp till 50 mm.
Bearbetningsbar minuter 10-20
Fiberförstärkt Ha
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-3 timmar
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,75kg/mm/m2
Mattläggningsbar (dygn) 1 dygn upp till 30 mm, 3 dygn upp till 50 mm
Produkt 260 Fiber
Skikttjocklek (mm) 5–50 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Tål golvvärme Ja
Vattenåtgång 3,2–3,6 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare