Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

460 R GOLVBRUK 20 KG

Art.nr 53460FI Lev.art.nr 534604
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämplig till golvvärme och som underlag för klinker och flytande trägolv. För inomhusbruk och tål tillskjutande fukt. Bearbetningsbar: ca 30 min. Skikttjocklek: 20–100 mm (betongunderlag). Åtgång: 1,80 kg/mm per m². Vattenåtgång: 1,85 l per 20 kg. Gångbar: 1–3 h. Mattläggningsbar: 1 dygn (för förutsättningar se produktblad).
Användningsområde För inomhusbruk
Bearbetningsbar minuter Ca 30
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-3 timmar
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,80kg/mm/kvm
Mattläggningsbar (dygn) 1 dygn (för förutsättningar se produktblad)
Produkt 460 R
Skikttjocklek (mm) 20–100 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Vattenåtgång 1,85 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare