Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

520 INDUSTRI 20 KG

Art.nr 535204FI Lev.art.nr 535204
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för härdplastbeläggningar. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.
Användningsområde För inomhusbruk
Bearbetningsbar minuter 10-15
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-2 timmar
Lagringstid 6 månader
Materialåtgång 1,75kg/mm/kvm
Produkt 520
Skikttjocklek (mm) 3–30 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Vattenåtgång 3,2–3,6 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare