Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FUKTSTOPP 1 L

Art.nr 5960201FI Lev.art.nr 5960201
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
L
Produktinformation
Används som tillsats i cementbaserat bruk vid efterbehandling i syfte att minska fuktgenomslag i betong, puts och murverk. Produkten kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, dock med sämre hållfasthet som följd. Färglös.
Typ Fryspunktnedsättande medel
Vikt (kg) 1,2
Volym (l) 1
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte ångor.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en behörig återvinningscentral.