Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EPS-BETONG VARM 9 KG

Art.nr 536405FI Lev.art.nr 536805
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Extra lätt och högisolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt. EPS-Betong Varm passar särskilt bra vid uppfyllnad av viktkänsliga bjälklag, i oisolerade källarutrymmen och på ojämna underlag, där den är ett flexibelt alternativ till cellplastskivor. EPS-Betong Varm är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt. En säck EPS-Betong Varm väger bara 9 kg och har ett Lambdavärde så lågt som 0,1 W/(m · K). Bearbetningsbar: ca 1 h. Skikttjocklek: > 30 mm. Åtgång: ca 0,2 kg/mm/m². Vattenåtgång: 4–4,5 l/säck. Gångbar/spacklingsbar: ca 12–72 h.
1kg material ger färdig betong (l) 4,67
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 1
Appliceringstemperatur (°C) +10 till +25
Bearbetningsbar minuter 60
Blandningsförhållande 4-4,5 liter vatten per 9 kg
Bruksbindemedel Cement
Densitet (kg/m³) 240
Frostbeständig Nej
Förvaring Torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar Ca 12-72 timmar
Konsistens Homogen massa
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 0,2 kg per m² och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) >30
Tryckhållfasthet >0,5 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 4-4,5 liter per 9 kg
Vikt (kg) 9
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare