Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXPANDERBETONG GROV 25 KG

Art.nr 80601041 Lev.art.nr 5511605
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
För undergjutning i skikt 30–300 mm av stål- och betongpelare, betongelement och maskiner. Lättflytande massa med expansion.
Användningstid (h) Ca 0,5
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) Max 8
Hållfasthetsklass C40/50
Materialåtgång 1,92 kg per m2 och mm (20 kg/10 mm/m2)
Rek. skikttjocklek (mm) 30-300
Tryckhållfasthet 50 MPa
Typ Expanderbetong grov
Vattentät Ja
Vattenåtgång Max 3,3 l per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare