Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LAGNINGSMASSA QUICK FILLER 614 1KG

Art.nr 7756DAN Lev.art.nr 7756
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Quick Filler 614 är ett snabbhärdande vattenfast cementbaserat pulverspackel till reparation av stora och små skador, sprickor och ojämnheter samt till fastsättning av metall- och plastdetaljer. Kan användas både ut- och invändigt. Används till spackling av de flesta underlag som t ex puts, betong, lättbetong, gipsskivor, träfiberskivor mm. Kan spacklas i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning.

Quick Filler 614 är särskilt lämplig till infästning och reparationer i samband med el och VVS arbete t ex vid fastsättning av eldosor, kablar, fästen för radiatorer, stuprör, ledstänger och liknande. Är också lämplig som vattenfast spackel i »våta utrymmen« och kan användas som underlag till kakel och andra tunga beläggningar.
Användningsområde För reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +40
Bearbetningstid 5 – 10 minuter vid +20 °C
Beläggningsbar Ca 7 dagar
Blandningsförhållande 1 del vatten till 5 delar pulver
Börjar härda Ca 1 dygn/mm spackel
Farosymboler Ja
Färg Grå
Förvaring Svalt och torrt
Lagringstid Minimum 6 månader i tätt förslutet emballage
Materialåtgång Ca 1,8 kg Quick Filler 614 per liter färdigblandad spackelmassa
Nyans Grå
Torktid Ca. 15 minuter vid 20 °C
Typ Cementbaserat pulverspackel
Vattentät Ja
Vattenåtgång 160-200 g/kg
Vikt (kg) 1
Övermålningsbar Efter härdning
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd / skyddshandskar / skyddskläder.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.