Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GIPSPUTS NATUR INNE 25 KG
Art.nr 5541025FI Lev.art.nr 5541025

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Putsning och lagning inomhus på underlag av murverk och tidigare putsade underlag. Pumpbar.
Användningstid (h) 1
Bruksbindemedel Naturgips
Fraktion (mm) 0-1
Materialåtgång Ca 8 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50/påslag
Typ Gipsputs
Vattenåtgång 15,0-16,2 l per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en behörig återvinningscentral.