Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LAMPOLJA FESTIVAL 1L

Art.nr 11040ARS Lev.art.nr 993411
Kemetyl
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Lampolja Kemetyl Festival. Är ett extra rent bränsle till lyktor och oljelampor med veke. Tack vare renheten i Festival brinner lyktan/lampan klart utan störande os eller lukt. Lampans veke skall vara max 3 mm hög.
Beteckning 4704
Innehåll (l) 1
Typ Lampolja
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.