Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LYSFOTOGEN 1L KEMETYL

Art.nr 3549626 Lev.art.nr 993412
Kemetyl
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Lysfotogen Kemetyl. Bränsle för båtvärmare, fotogenkök, fotogenkaminer och utomhuslyktor. Endast för utomhusbruk.
Beteckning 4700
Innehåll (l) 1
Typ Lysfotogen
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.