Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

KALLASFALT K-70, 20 L/BRK

Art.nr 301531ICO Lev.art.nr 215003
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Fuktisolering av grundmurar, källarvalv, reservoarer etc ovan och underjord, även användbar på trä. Applicering bör ske i 2 omgångar med borsteeller roller. Torktid ca.3 timmar vid +20°C.
Antal (st/frp) 1
Beteckning K-70 BIL 80/85
Enhet st
Farosymboler Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig vätska och ånga. STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Innehåll Kallasfalt
Innehåll (l) 20
Torktid 3 timmar vid +20°C.
Typ Asfalt
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P103 Läs etiketten före användning
P280 Använd skyddshandskar,skyddskläder,ögonskydd,ansiktsskydd
P331 Framkalla INTE kräkning
P501 Innehållet,behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter (SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009)