Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BRANDSKUM FIRE GUARD PU NBS 586 750ML

Art.nr 7646DAN Lev.art.nr 7646
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Fire Guard NBS PU Foam 586 för NBS-pistol, är en professionell brandhämmande 1-komponent polyuretanskum. Produkten har hög vidhäftnings och isolerings förmåga. Med hjälp av pistolen uppnås en kontrolerad expansn som gör det enklare att applicera rätt mängd.

Användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns. Typiska användningsområden är små hål och sprikor samt runt fönster och branddörrar. Tål inte solljus (UV-ljus).
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Bearbetningstid 2 minuter
Brandklassad Ja
Certifiering EN 1366-4
Farosymboler Ja
Frostbeständig Ja
Färg Röd
För fogar (mm) 1-30
Förpackning Flaska
Förvaring Torrt & Svalt
Förvaringstemperatur (°C) 10-18
Härdningstid (min) 40
Innehåll (ml) 750
Lagringstid 12 månader
Ljudreduktion (dB) 60
Nyans Röd
Temperaturbeständighet (°C) -50 till +90
Typ Polyuretanskum
Dokument

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd ögonskydd/skyddshandskar.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser .