Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLEXSKUM FM330 880 ML

Art.nr 995296 Lev.art.nr 995296
hlbr_vl SundahusD
illbruck
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
1-komponent elastiskt polyuretanskum för helårsbruk. Skummet levereras med illbrucks 2- i -1 ventil där flaskan kan användas för hand eller med pistol.

Utmärkande egenskaper
- Rörelseupptagning 35 %
- Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
- Expanderar i minusgrader
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
Beteckning 340932
Innehåll (ml) 880
Typ Flexskum
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P342 + P311 Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser