Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EPOXILIM UNIVERSAL 335 2X12ML

Art.nr 1755DAN Lev.art.nr 1755
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Epoxy Universal 335 är ett starkt 2-komponent epoxilim i en praktisk dubbelspruta, som säkerställer att blandningsförhållandet mellan lim och härdare blir korrekt. Limmet är vattenbeständigt och klarar de flesta lösningsmedel.

Epoxy Universal 335 används i limningar där det ställs höga krav på styrka och beständighet. Lämplig till många olika material, t ex. metaller, trä, glas, porslin, läder och plasttyper som hård PVC, polystyren, plexiglas och polyester.
Användningsområde Limning av metaller, trä, glas, porslin, läder och olika plasttyper mm
Användningstid 90 minuter
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +40
Densitet 1,16 kg/liter
Farosymboler Ja
Frostbeständig Ja
Färg Gul
Förpackning Spruta
Förvaring Torrt och svalt
Förvaringstemperatur (°C) +10 till +18
Härdningstid (h) 6
Innehåll (ml) 24
Konsistens Lättflytande
Lagringstid 24 månader
Max arbetstemperatur (°C) +35
Nyans Gul ton
Temperaturbeständighet (°C) -30 till +90
Typ Epoxilim
Övermålningsbar Ja
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas dimma/ångor.
P280 Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser .