Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

KONTAKTLIM SPRAY 283 200ML
Art.nr 3002DAN Lev.art.nr 3002

Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Spray kontaktlim 283 är ett all-round SBR-baserat kontaktlim i en praktisk sprayflaska starka limningar. Kan användas till både täta och porösa material som t ex metall, de flesta plasttyper, skumplast, isoleringsmaterial, kartong, papper, filt, textilier, läder, skumgummi, kork, trä, träfiberplattor, glas, betong mm.

Med Spray Kontakt 283 är det möjligt att uppnå hög styrka instant, samt få en fuktbeständig limning som tillåter temperaturer upp till ca 80°C.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Farosymboler Ja
Frostbeständig Ja
Färg Gul
Förpackning Sprayflaska
Förvaring Torrt och svalt
Förvaringstemperatur (°C) +10 till +18
Innehåll (ml) 200
Konsistens Spray
Lagringstid 24 månader
Max arbetstemperatur (°C) +30
Nyans Ljus gul
Temperaturbeständighet (°C) +5 till +80
Typ Kontaktlim
Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.