Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SNABBLIM ALL PLASTICS 2GRAM LOCTITE
Art.nr 228992AL Lev.art.nr 995318

LOCTITE
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Snabblim All Plastics Loctite. Snabblim för alla plaster, även feta plaster PP och PE. Limmar på några sekunder. Lämplig för vinyl, plexiglas, PVC, ABS, nylon, polyethylen och polypropylen.
Beteckning 2054337
Innehåll 2 gram Aktivator (flaska) + 4 ml Super Plastix (tub)
Typ Snabblim
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik inandning av ångor.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet,behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.