Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ROSTSKYDDSMEDEL ZINK 250 ML

Art.nr 3211000 Lev.art.nr 994131
CRC
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
CRC Galvanice Kallgalv är ett zinkrikt, galvaniskt verkande och kraftfullt rostskyddsmedel för såväl nyapplicering på obehandlade ytor som för reparation av skadade zinkskikt på tidigare varmförzinkade eller galvaniserade ytor. Bör övermålas/toppytbehandlas efter applicering

Utmärkande egenskaper
- Tillåter punktsvetsning
- Fritt från klorerade lösningsmedel
- Utmärkt korrosionsbeständighet
- Kan enkelt målas efter applicering
- Utmärkt vidhäftning till metall
Användningsområde Lämpligt för rostskydd av alla stålytor på till exempel bilar, släpvagnar, husvagnar, båtar, staket och allmänna stålkonstruktioner
Beteckning 33001
Innehåll (ml) 250
Typ Rostskyddsmedel
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas dimma/ångor.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.