Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ROSTSKYDDSMEDEL ZINK/ALUMINIUM SPRAY 250 ML

Art.nr 994132 Lev.art.nr 994132
CRC
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
CRC Rostskyddsmedel Zink/Aluminium. CRC Galva Brite är en rostskyddande zink/aluminiumsprayfärg för reparation och bättring av rostskyddet på alla metallytor. Nyapplicerad har Galva Brite en blank, aluminiumliknande yta, som med tiden åldras till samma utseende som förzinkat stål

Egenskaper:
- God vidhäftning till metall
- Skyddar mot rost och flagnar inte
- Fri från bly och krom
- Mycket effektiv kombination av zinkpigment och aluminiumpulver
- Ger en flexibel och skyddande film
- Ger en blank och tilltalande yta

Användningsområden:Alla stål- och metallytor, till exempel
- Staket och grindar
- Hem- och trädgårdsutrustning och jordbruksmaskiner
- Släpvagns- och husvagnschassin
- Skyddsräcken
- Svetsar
- Gasolbehållare
Beteckning 33002
Innehåll (ml) 250
Typ Rostskyddsmedel
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare Kan sprängas vid uppvärmning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
Undvik att inandas ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.