Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SILIKONSPRAY 250 ML

Art.nr 3210900 Lev.art.nr 994142
CRC
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
CRC Silicone Spray är en funktionell, färglös silikonspray som smörjer och skyddar plast-, gummi- och träytor och får dem att glänsa som nya. Produkten skyddar dessutom gummiartiklar mot fastfrysning och mot att bli hårda och spröda. Produkten levereras i praktisk sprayförpackning, tränger snabbt in i ytan och kan användas året runt, sommar som vinter.

Utmärkande egenskaper
- Bildar en färglös, ej härdande film
- Skyddar ytan
- Tränger in snabbt

Användningsområden
- Plast, gummi och trä
- Drivsystem och glidmekanismer av plast
- Precisionsinstrument
- Frysskydd för gummi
- Skydd och underhåll av gummi
- Blixtlås
Beteckning 33015
Innehåll (ml) 250
Typ Siliconspray
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas dimma/ångor.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.