Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVFETTNINGSMEDEL 500 ML TEC7 CLEANER
Art.nr 995565 Lev.art.nr 995565

Basta
TEC7
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Cleaner TEC7 är en universalt rengörnings-, avfettnings- och fogglättningsmedel som kan användas i alla riktningar, 360˚.

Idealiskt för att jämna ut Tec7-, Roof7- och Trans7-fogar. Avlägsnar ohärdad Tec7, Roof7 och Trans7. Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast eller glas. Lämnar inte kvar någon oljefilm.
Beteckning T683041
Innehåll (ml) 500
Typ Aerosol
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P405 Förvaras inlåst.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkjent avfallsmottak.