Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

PENSELTVÄTT 1L BIOKLEEN
Art.nr 08121001001 Lev.art.nr 900782

Biokleen
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Penseltvätt BIOkleen. Naturliga växtoljor i penseltvätten gör penslarna mjuka och smidiga att arbeta med. Penseltvätt är gjord på vegetabiliska oljor och utvecklad för att effektivt lösa färg och rengöra penslar, färgsprutor och verktyg. Ej brandfarlig och kräver inte förvaring i brandskåp i butiken.

Användning : Löser våta alkydoljefärger och till viss del intorkade alkydolje- och latexfärger. Stryk av lös färg och låt penseln stå i tvätten tills all färg är upplöst.

Spädning : Färdig för applicering utan spädning.
Beteckning 15010
Innehåll (l) 1
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.