Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BALSAMTERPENTIN 1L
Art.nr 81320153 Lev.art.nr 918300

Nitor
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Lösnings- och förtunningsmedel till bl.a. färger. Till impregnerning av trämöbler. Ej vattenlöslig. Löses i bl.a. i ättika, aceton.
Beteckning 203059
Innehåll (l) 1
Typ Balsamterpentin
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga
H302 Skadligt vid förtäring
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H312 Skadligt vid hudkontakt
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 Skadligt vid inandning
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P331 Framkalla INTE kräkning
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning