Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 249 KULTURKALKFÄRG 33001 15 KG

Art.nr 3249015MA Lev.art.nr 5200786843
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Putsfärg lämplig för målning av alla typer av kalkputsade fasader. Rekommenderas för K-märkta byggnader. Fabrikstillverkad mineralisk putsfärg baserad på torrsläckt kalk med fingraderad vit dolomit som ballast. Traditionell och beprövad putsfärg. Cal 249 Kulturkalkfärg är avsedd för avfärgning av kalkputsade fasader. Speciellt lämplig för renovering av äldre fasader, tex K-märkta byggnader. Underlaget ska bestå av kalkbruk. Kalkfärg. Lämplig för nyputs. Diffusionsöppen.
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-0,25
Bruksbindemedel Luftkalk (K)
Kulör 33001
Materialåtgång Ca 0,7 kg/m² vid 2 strykningar på slät puts
Serie Weber CAL
Typ Kulturkalkfärg
Vattenbehov Ca 2 liter per 15 kg
Vikt (kg) 15
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.