Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

STARTGAS 250 ML
Art.nr 3208236 Lev.art.nr 994161

CRC
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Har du en motor som är svårstartad i kallt eller fuktigt väder? CRC Motor Starter är en startgas som hjälper diesel- och bensinmotorer att starta utan att ladda ur startbatteriet. Ett viktigt tillbehör, särskilt under vintersäsongen.

Utmärkande egenskaper
- Säkerställer snabb och ekonomisk start av alla diesel- och bensinmotorer
- Skonar batteri och motor vid köldstart
- Sparar tid och pengar
- Ett viktigt tillbehör, särskilt vintertid
Användningsområde Motorer i: personbilar, traktorer, motorcyklar, mopeder, motorsågar,gräsklippare
Beteckning 33030
Innehåll Gas
Innehåll (ml) 250
Typ Startgas
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.