Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MYGGSKYDD ONE+ OBR1800
Art.nr 5133003730TTI Lev.art.nr 5133003730

Ryobi
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Myggskydd ONE+ 18V. Portabel, ljudlös och luktfri mot mygg-/knott. Ger ett effektivt skydd på upp till 20m2. Utsöndrare i form av mattor med myggmedel gör att knott och mygg håller sig undan. Drivs av ONE+ batterier vilket gör att du slipper butan eller flammor som ger irriterande rök eller lukt. LED lanterna med 3 ljusnivåer. Gångtid 90min per 1Ah. Levereras med 3 myggskyddsmattor (12h). Batteri och laddare ingår ej. En del av ONE+systemet.
Antal (st/frp) 1
Batteri ingår Nej
Batterikompatibilitet (V) RYOBI 18 V ONE+
Belysning Ja
Bredd (mm) 110
CE-märkning på produkten Ja
CE-märkt Ja
Driftkälla Batteri
Höjd (mm) 108
Innehåll Myggskydd samt 3 myggskyddsmattor
LED-teknik Ja
Längd (mm) 149
Modell OBR1800
Täckande yta (m²) 20
Vikt (g) 336
Vikt (kg) 0,34
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Akut giftig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara
  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H301 Giftigt vid förtäring eller hudkontakt
H332 Skadligt vid inandning.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H361 Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna
P260 Inandas inte ångor.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P301+P310 VID FöRTÄRING Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P501 Spill och avfall undanröjs enligt lokala myndigheters anvisningar.