Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MARKERINGSPENNA FIN SPETS RÖD PERMANENT MARKÖR

Art.nr 142-0021 Lev.art.nr 48223170
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SB
Produktinformation
Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under press. Slitstark spets – akryl spets, idealisk för ojämna ytor som betong. Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork. För användning på betong, trä, metall, plywood och plast. Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts. Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast. Smal och behändig design för lätt åtkomst i trånga utrymmen. Fäste – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket. Kork som är lätt att ta av och sätta på för att underlätta hantering med en hand. Hål i korken för att koppla pennan till en läsplatta eller annan utrustning. Design utvecklad för en god placering i handen. * Minimum order är 36 (= 1 paket). Ordrar större än 36 produkter ska beställas i satser av 36 (36, 72, 108…).
Vikt (kg) 0,01
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar, skyddskläder.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser.