Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

WD-40 SMART STRAW 450 ML

Art.nr 900556 Lev.art.nr 900556
WD-40
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
ST
Produktinformation
Seab WD-40 Smart Straw. Unik och smart lösning som ger två spraylösningar i ett system. Sprayröret är fast monterat vilket gör att det alltid finns till hands när man behöver det. WD-40 har en kraftfullt penetrerande och smörjande förmåga att hjälpa vardagliga ting att fungera mjukt och effektivt. Stoppar gnissel, driver ut fukt på metallytor, avlägsnar många typer av fläckar som tjära, fett och lim samt lämnar ett skyddande film mot korrosion. Penetrerar och frigör fastrostade saker såsom bultar, reglage etc. Frigör och smörjer kärva mekanismer.
Beteckning 747
Typ Smörjolja
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H336 Kan göra ett man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte inandas ångor eller sprej.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas ångor eller sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.